หน้าเเรก ดนตรีไทย ดนตรีสากล ผู้จัดทำ

 

 

 

 

 

 

แตรวง  (Brass  Band)  

 

 

ความเป็นมา
            แตรวง   เป็นเครื่องดนตรีที่อยู่ในวงดนตรีที่ผสมด้วยเครื่องดนตรี(เป่า,ตี)   ชนิดต่างๆเพียงสองตระกูลเท่านั้น    วงดนตรีในลักษณะนี้เหมาะสำหรับใช้บรรเลงนำในการเดินแถวในทุกสภาพท้องถิ่นเพราะแตรเป็นเครื่องดนตรีที่สร้างขึ้นด้วยโลหะ  และไม่มีส่วนประกอบที่กระจุกกระจิกเหมือนเครื่องดนตรีอื่นๆ    ทนต่อการโยกย้ายหรือหอบหิ้วไปได้โดยสะดวก
ปัจจุบันแตรวงได้มีการพัฒนาการเป็น 2  รูปแบบคือ
1.แตรวงที่พัฒนาเป็นวงโยธวาธิตที่ใช้ในกิจกรรมของกองทัพ   และตามโรงเรียนมัธยม    มีรูปแบบในการบรรเลง    เช่นใช้โน้ตเพลงที่แยกกันแต่ละชิ้น    มีการประสานเสียง
2.แตรวงพื้นบ้านที่ใช้ในกิจกรรมชาวบ้าน   ในการแห่ประกอบงานรื่นเริง    งานบวช    งานสมโภช   งานบุญต่างๆ    โดยบรรเลงแบบวงปี่พาทย์    คือใช้บทเพลงที่ใช้กับวงดนตรีทั่วไป    โดยเน้นความสนุกสนานแตรวงพื้นบ้านจะมีเครื่องดนตรีไม่มากนัก   เครื่องดนตรีที่ใช้จะเป็นจำพวกแตร    การฝึกหัดก็จะใช้การถ่ายทอดสืบต่อกันมาไม่มีการดูโน้ตเพลง
ในเวลาการบรรเลงต้องอาศัยการจดจำ     นั่งล้อมวงกันบรรเลงแตรวงจึงเป็นการละเล่นพื้นบ้านในการดำรงชีวิต ของชาวบ้าน    ผู้ที่เล่นทั้งชายและหญิงทุกวัย   ตั้งแต่เด็กหนุ่มสาวผู้ใหญ่ไปจนถึงผู้สูงอายุตามโอกาส

เครื่องดนตรีในแตรวง
เครื่องดนตรีในแตรวงประกอบด้วยเครื่องดนตรีในกลุ่มใหญ่   2  กลุ่มคือ
1.กลุ่มเครื่องเป่า
2.กลุ่มเครื่องตี

วิธีการเล่น
            กลุ่มที่1 กลุ่มเครื่องเป่าลมทองเหลือง
-การ หยิบ  จับ  เก็บ   วางและการรักษาเครื่องดนตรี
-การใช้กำพวด
-การหายใจและเม้มปาก
-การดัดลิ้น
-การปิดเปิดนิ้ว
-คีตลักษณ์และศัพท์คีตทางดนตรี
-การปฏิบัติตามโน้ต
-การรวมวง

 

 

กลับข้างบน


 

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย   นายประทีป  ศรีกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   33000 
เสนออาจารย์วันฉลอง  เศรษฐบุตร   กลุ่มสาระการเรียนคอมพิวเตอร์ Email:phrateep_tao@hotmail.com