หน้าเเรก ดนตรีไทย ดนตรีสากล ผู้จัดทำ

 

 

ลิ้งภายนอก

ผลงานทั้งหมด

วงดนตรีสากลเเละดนตรีไทย

 

 

               วงดนตรีสากลแบ่งได้เป็น 8 ประเภท                                                                                       

               วงดนตรีไทยแบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม            

  เครื่องดีด
  เครื่องสี
  เครื่องตี
  เครื่องเป่า

กวีเเห่งดนตรีไทย

กลับข้างบน


 

 
เว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดย   นายประทีป  ศรีกุล   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
โรงเรียนคูซอดประชาสรรค์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ   33000 
เสนออาจารย์วันฉลอง  เศรษฐบุตร   กลุ่มสาระการเรียนคอมพิวเตอร์ Email:phrateep_tao@hotmail.com